Voorwaarden

 

Leverings- en betalingscondities

van Bingo-ring te Bleiswijk

zoals deze zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken Haaglanden

 

TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

 

Art.l

Alle offertes zijn vrijblijvend, wanneer niet uitdrukkelijk het tegendeel is bedongen; een vaste offerte loopt echter niet langer dan een week.

 

Art.2

De verkoper wordt geacht een order te hebben geaccepteerd wanneer hij niet uiterlijk op de achtste dag, nadat de bestelling is gedaan, schriftelijk aan de koper bericht, dat hij de order niet of slechts onder bepaalde voorwaarden kan aanvaarden.

 

Art.3

De koper wordt geacht met de in het vorige lid bedoelde voorwaarden akkoord te gaan, indien hij niet binnen vijf dagen na ontvangst van het bericht van de verkoper deze van het tegendeel in kennis stelt.

 

Art.4

Elke nieuwe prijsnotering stelt de vorige buiten kracht.

 

Art.5

Indien de koper inkoopvoorwaarden heeft, zijn deze niet bindend, behalve voor zover deze overeenstemmen met de onderhavige voorwaarden.

 

WANPRESTATIE

 

Art.6

De verkoper, ten aanzien van wie een koper wanprestatie heeft gepleegd, heeft het recht deze wanprestatie te beschouwen als gepleegd ten opzichte van alle met de verkoper lopende overeenkomsten.

 

Art.7

In geval van wanprestatie heeft de verkoper het recht de overeenkomst gedeeltelijk in stand te houden.

 

LEVERING EN VERVOER

 

Art.8

Tenzij anders is overeengekomen geschieden alle leveringen niet franco.

 

Art.9

De verzending der goederen in de ruimste des woords is geheel voor risico van koper.

 

Art.l0

Behoudens afwijkende overeenkomsten neemt de verkoper geen enkele aansprakelijkheid op zich tot vergoeding hoe dan ook, van schade door of in verband met vertraging in de levering of te late levering.

 

Art.11

Onder de datum van aflevering wordt verstaan de dag waarop de goederen door verkoper voor de eerste maal ter aflevering worden aangeboden. Aanbod van de levering wordt met levering gelijkgesteld, terwijl verkoper deswege het recht krijgt om terstond betaling te vorderen, de koper kan in zulk een geval geen nieuwe levering meer vorderen, alvorens door hem zijn voldaan de koopsom vermeerderd met eventuele kosten en/of gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.

 

Art.12

De data, die als tijdstippen van de levering der goederen zijn vermeld, zijn slechts informatief en hebben niet de betekenis termijnen af te scheppen, waarbinnen de verkoper verplicht is tot aflevering.

 

EIGENDOMSVOORBEHOUD

 

Geleverde goederen blijven het eigendom van de verkoper totdat zij geheel zijn betaald. De Koper is tot dat tijdstip slechts gerechtigd die goederen te vervreemden of te verwerken, indien die handeling behoort tot de normale en regelmatige uitoefening van zijn bedrijf.

 

OVERMACHT

 

Art.13

Onder overmacht wordt ten deze verstaan, elke onvoorziene omstandigheid, tengevolge waarvan de normale uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs niet door de wederpartij kan worden verlangd.

 

Art.14

Als overmacht zullen onder meer kunnen gelden:

epidemie-brand-staking-en uitsluiting, machinedefect, maatregelen van enige regering die de uitvoering van de overeenkomst in enige mate beïnvloeden, beslagleggingen van welke aard ook, oorlog, oorlogsgevaar, staat van beleg, en dergelijke, zowel aan de zijde van partijen als aan de zijde van derden.

 

Art.15

De verkoper heeft in geval van overmacht het recht zijn leveringverplichtingen geheel of gedeeltelijk en definitief of tijdelijk te annuleren of uit te laten voeren, en (ingeval van afname in gedeelten) de afnametermijn met de tijd van de storing te verlengen.

 

RECLAMES EN RETOURZENDINGEN

 

Art.16

Alle reclames over levering moeten schriftelijk binnen acht dagen na de datum van ontvangst der goederen in het bezit van de verkoper zijn. Reclames op andere wijze, of aan tussenpersonen of wederverkopers gedaan, of later tot de verkoper gekomen, zijn van generlei waarde.

 

Art.17

Retourzendingen anders dan wegens voldoende gemotiveerde reclames en zonder voorafgaande advisering zijn niet toegestaan, behoudens afwijkende bepaling.

 

Art.18

Indien retourzendingen zonder geldige redenen geschieden, zijn alle aan de terugzending verbonden kosten voor rekening van de koper.

De Verkoper heeft in dat geval het recht de goederen ter beschikking van de koper te houden of te doen houden voor diens rekening en risico.

 

BETALING

 

Art.19

Betaling dient te geschieden contant bij aanbieding van de kwitantie. Ingeval verkoper toestaat de factuur via bank of giro te betalen dient het bedrag van de factuur uiterlijk binnen 1 maand na factuurdatum op de bank- of girorekening van verkoper te zijn bijgeschreven zonder enige aftrek.

 

Art.20

Betalingskortingen welke gebonden zijn aan een termijn waarbinnen de betaling dient te geschieden, vervallen indien het verschuldigde bedrag niet binnen de betreffende termijn in het bezit van verkoper is.

 

Art.21

Een creditnota mag door de koper slechts in compensatie worden gebracht bij betaling van de factuur waarop de creditnota betrekking heeft.

Is deze factuur reeds voldaan, dan zal de verkoper het gecrediteerde bedrag in mindering brengen bij zijn eerstvolgende dispositie op de betrokken afnemer, of, zo hij van deze niets meer te vorderen heeft, het bedrag aan koper doen toekomen.

 

Art.22

Wanneer de koper de overeengekomen betalingstermijn heeft overschreden, dan is de gehele koopsom, alsmede een rente ad 1% per maand, vanaf 30 dagen na factuurdatum en alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, door de niet-betaling veroorzaakt, terstond opeisbaar zonder nadere aanmaning.

 

Art.23

Buitengerechtelijke kosten zijn door de koper steeds verschuldigd, wanneer de verkoper de invordering in handen van een derde heeft gesteld; de buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de hoofdsom met een minimum van € 50,--

Als derde wordt beschouwd degenen(n) die door verkoper daarvoor word(t)(en) aangewezen.

Bovendien is de koper verschuldigd alle kosten van eventuele faillissementsaanvragen.

Vorenstaande bepalingen zijn van toepassing op alle door Bingo-Ring VOF af te sluiten overeenkomsten van koop- en levering na 1 november 1987.